REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Program operacyjny: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Wnioskodawca: M.M. DRUK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Zautomatyzowana  modułowa linia do konfekcjonowania materiałów akcydensowo reklamowych

Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy

Działanie: 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Numer naboru: RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

Typ projektu: konkursowy

Wartość projektu: 1 167 046,71 PLN

Wartość dofinansowania: 775 866,20 PLN