WPROWADZENIE

MM Druk Serwis poprzez rozmaite płaszczyzny swojej działalności pokazuje, iż profity pozafinansowe oraz pozabiznesowe są równie istotne dla spółki, jak podstawa funkcjonowania każdej organizacji, czyli zysk materialny. Rok 2018 to czas wdrażania wartych zaakcentowania przeobrażeń. Pierwszym z nich jest transparentna polityka komunikacyjna i organizacyjna, a przede wszystkim efektywna strategia zarządzania dostępnymi zasobami. Kolejne to utrwalanie pozytywnych wartości M.M. Druk Serwis, będących odzwierciedleniem społecznego zaangażowania spółki. Zasady dotyczące wartości stanowią część biznesowego łańcucha DNA firmy, począwszy od etapu opracowania, poprzez wybór surowców, a na praktykach recyklingowych skończywszy.

Istotnym elementem implementowanych modyfikacji jest wdrażanie polityki Corporate Social Responsibility, zgodnie z normą PN-ISO 26000, opracowaną przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. MM Druk Serwis sukcesywnie wprowadza praktyki i standardy odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej w następujących obszarach funkcjonowania spółki:

0
ład organizacyjny i przyjazne praktyki w obszarze pracy,
0
zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój społeczności lokalnej,
0
środowisko naturalne i regionalne działania pro-ekologiczne,
0
transparentna komunikacja z grupami docelowymi.

Wygenerowane obszary działalności CSR spółki, ściśle ukierunkowane na poszczególne grupy interesariuszy, mają na celu podwyższenie wartości społecznej MM Druk Serwis. Obok standardowej działalności organizacyjnej, zgodnej z normami prawnymi czy etyką biznesową, firma stawia sobie za główny cel odpowiedzialność za realne oddziaływanie na otoczenie. W szerszej perspektywie podnoszenie potencjału przedsiębiorstwa właśnie w taki sposób, stanie się wyróżnikiem i wartością dodaną.

Misją MM Druk Serwis jest ciągły rozwój branży poligraficznej, realizowany poprzez trzy zasadnicze działania:

0
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na lokalnym rynku poligraficznym, realizowany poprzez import na polski rynek innowacyjnych maszyn produkowanych zarówno w Europie, jak i na rynkach Azjatyckich,
0
świadczenie innowacyjnej usługi print management, czyli kompleksowego zarządzania procesami poligraficznymi na zasadzie outsourcing’u,
0
edukacja kadry branży poligraficznej i podnoszenie kompetencji zawodowych, realizowane za pomocą szkoleń eksperckich na terenie uczelni oraz w trakcie spotkań branżowych.

CEL WDROŻENIA CSR

Wdrożenie polityki Corporate Social Responsibility przez MM Druk Serwis jest podyktowane odpowiedzialnością za wpływ spółki na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne; na ludzi oraz środowisko, realizowaną poprzez etyczne i transparentne działania.

Główne grupy interesariuszy

Interesariusze wewnętrzni:

  • pracownicy firmy

Interesariusze zewnętrzni:

null

odbiorcy towarów

null

dostawcy

null

społeczność lokalna

null

media branżowe

null

social media

null

media lokalne

DZIAŁANIA WDRAŻANE W RAMACH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Ład organizacyjny i dobre praktyki w obszarze pracy

Interesariusze: pracownicy firmy

Aktywności:

  • system szkoleń dla pracowników podnoszących ich kompetencje,
  • elastyczne podejście do czasu pracy, możliwość pracy zdalnej,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Działania te zostały wygenerowane, aby spełnić podstawowe założenie biznesowe spółki, czyli zainwestować w kapitał ludzki, będący cennym elementem zasobów przedsiębiorstwa.

Realizowane aktywności wpisują się w główne założenia MM Druk Serwis. Dodatkowo aby podkreślić wartość kapitału ludzkiego należy rozważyć kolejne kroki, mające na celu podniesienie poziomu zadowolenia z pracy, a mogące zaowocować podniesieniem efektywności w szerszym kontekście.

null

system szkoleń dla pracowników podnoszących ich kompetencje

null

elastyczne podejście do czasu pracy, możliwość pracy zdalnej

null

bezpieczeństwo i higiena pracy

Działania te zostały wygenerowane, aby spełnić podstawowe założenie biznesowe spółki, czyli zainwestować w kapitał ludzki, będący cennym elementem zasobów przedsiębiorstwa.

Realizowane aktywności wpisują się w główne założenia MM Druk Serwis. Dodatkowo aby podkreślić wartość kapitału ludzkiego należy rozważyć kolejne kroki, mające na celu podniesienie poziomu zadowolenia z pracy, a mogące zaowocować podniesieniem efektywności w szerszym kontekście.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Interesariusze: społeczność lokalna

Aktywności:

 

0
świadome i transparentne wdrażanie opłat środowiskowych związanych z emisją gazów i zużyciem paliw
0
systematyczna segregacja odpadów
0
wykorzystywanie żarówek energooszczędnych
0
opakowania wielokrotnego użytku

Wskazane wyżej działania zostały wdrożone w trosce o środowisko i z poszanowaniem istniejącego ustawodawstwa.

WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wspieramy lokalnie

W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu istotne jest wsparcie na gruncie lokalnym. Koncepcja propagowania edukacji i kultury fizycznej wśród młodzieży a także lokalnej przedsiębiorczości jest nam bardzo bliska, właśnie ten aspekt był bezpośrednim powodem wdrożenia poniższych projektów do katalogu przyjaznych praktyk spółki.

Tomasz Marczewski

MM Druk Serwis

EDUKACJA I ROZWÓJ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – aktywny udział w aukcji charytatywnej zorganizowanej na cele statutowe Stowarzyszenia. Tomasz Marczewski wylicytował porcelanowego gołąbka przekazanego przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego na aukcję.

Wsparcie lokalnych organizacji non-profit

Bractwo Kurkowe – na przestrzeni ostatnich lat spółka MMDS Print Management zaprojektowała i wydrukowała szeroki wachlarz publikacji dla

Bractwa, począwszy od druków okolicznościowych, a na wydawnictwach książkowych skończywszy.

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacja im. Brata Alberta – wsparcie finansowe na cele statutowe.

Wsparcie lokalnych producentów

Winnica Krokoszówka Górska – wybór lokalnego dostawcy prezentów dla klientów firmy, wspomagających długofalową współpracę na płaszczyźnie biznesowej.

MAŁOPOLSKI KLASTER POLIGRAFICZNY

Aktywny wkład MM Druk Serwis, inicjatora klastra w rozwój branży poligraficznej.

Zespół Szkół Poligraficzno–Medialnych w Krakowie wsparcie merytoryczne i finansowe przy organizacji Międzynarodowego Konkursu Graficznego

Politechnika Łódzka – współpraca przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego, na temat zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Politechnika Krakowska z inicjatywy MKP powstała nowa specjalizacja: Technologie multimedialne i techniki poligraficzne

Wyższa Szkoła Europejska – uruchomienie kierunku: Grafika Reklamowa i multimedia.

DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE

Kreacja i implementacja transparentnej strategii komunikowania, gdzie grupą docelową są:

null

pracownicy firmy

null

odbiorcy towarów i usług

null

dostawcy

null

środowisko branżowe

null

społeczność lokalna

Narzędzia komunikowania:

null

Strona internetowa MM Druk Serwis

null

Portale społecznościowe

null

Wirtualne biuro prasowe

null

Media branży poligraficznej

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Uzupełnieniem strategii CSR jest zapewnienie pracownikom M.M. Druk Serwis bezpiecznego środowiska pracy, a także podjęcie odpowiednich kroków aby wyeliminować wypadki, a co za tym idzie uszczerbki na zdrowiu, powstałe w trakcie pracy. Działania te są realizowane poprzez zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy.

Fundamenty praktyk bezpieczeństwa w M.M. Druk Serwis

0
przywództwo i odpowiedzialność; jasno i precyzyjnie określone obowiązki, zasoby i odpowiedzialność menedżerów
0
zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy; na każdym etapie cyklu życia wdrażanego projektu, przy zachowaniu wszelkich standardów wynikających z obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych
0
poszanowanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy wszystkich szczebli przeszli odpowiednie szkolenie i znają swoje obowiązki
0
zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest nieodłącznym elementem procesu zarządzania
0
stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych
0
implementacja systemu kontroli standardów bezpieczeństwa

PODSUMOWANIE

Efektywny proces zarządzania ryzykiem, obejmujący bezpieczeństwo i higienę pracy, a także skutki społeczne i środowiskowe, działają pozytywnie na wzmocnienie stabilności i wydajności MM Druk Serwis.

Dzięki innowacyjnej ofercie biznesowej z zakresu outsourcingu druku MM Druk Serwis skutecznie działa na rzecz zrównoważonego środowiska. Wdrożona strategia pomaga wykorzystywać istniejący potencjał zasobów rynkowych, a tym samym tworzyć wartościowe rozwiązania dla wszystkich grup interesariuszy.

Strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje tworzenie systemu wartości poprzez innowacje i partnerstwo na poziomie wewnętrznym, czyli w stosunku do pracowników oraz na poziomie zewnętrznym, obejmującym lokalną społeczność, odbiorców produktów i usług oraz dostawców z rynku polskiego i międzynarodowego. M.M. Druk Serwis działa zawsze z poszanowaniem istniejących norm i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, co w efekcie procentuje stworzeniem przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy.